Een compleet overzicht van het programma?

Download de brochure

Ontmoet bestaande relaties en nieuwe contacten op de netwerk plaza!

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
OPENING

Door de dagvoorzitter Sofie van den Enk, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal zij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

We starten met een korte impressie van de gemeente Den Haag. Wethouder Saskia Bruines zal namens onze hosting city iedereen welkom heten.

09.45
WELKOM

NWEA is de host van vandaag. Zij geven kort weer waar de sector staat, waar de kansen en uitdagingen liggen en hoe we de toekomst tegemoet gaan.

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

10.05
Kansen voor de toekomst; op weg naar een groene economie
 • COVID-19; de impact van de crisis op onze duurzame samenleving
 • Is het een crisis? Of is het een transitie?
 • Een sterke duurzame economie; hoe kunnen we dat bereiken? En welke bijdrage kan windenergie daaraan leveren?

Mathijs Bouman, Econoom en Journalist

10 minuten zaalwissel

10.35
LAGERHUIS DEBAT

Wind voor nu en later

In dit debat gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap. En met jou! We zijn benieuwd naar ieders visie op essentiële vraagstukken die spelen.

Met de Lagerhuis opstelling peilen we door middel van een stelling die bij binnenkomst direct voorgelegd wordt de mening van de gasten aan tafel én de congresdeelnemers. Zo kunnen we met elkaar in debat gaan en samen vooruitkijken naar de toekomst van windenergie in ons land.

Wind op Zee

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • De kracht van innovatie en focus op de toekomst
 • De kip en het ei; vraag en aanbod. Hoe creëren we een flexibele energievoorziening?
 • Is de Noordzee groot genoeg? Hoe kunnen alle partijen gezamenlijk gebruik maken van de ruimte?
 • Hoe stimuleer je met marktpartijen met zo min mogelijk subsidie een zo groot mogelijke investering?

Moderator: Sylvia Boer, Directeur, Ayop

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Ad van Wijk, Bijzonder Hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft
Manon van Beek, CEO, TenneT
Rob Elsinga, National Technology Officer, Microsoft Nederland
Albert Winnemuller, Head of Global Deal Support, Vestas

Wind op Land

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • Hoe kunnen we windenergie op land inpassen in de omgeving?
 • Wat heeft windenergie nodig om ook de burger “aan boord” te krijgen?

Moderator: Sofie van den Enk

Albert Vermuë, Directeur Beleid Leefomgeving, VNG
Kristel Lammers, Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Anne Schipper, Regiocoördinator Utrecht, Flevoland en Friesland, Pure Energie, Voorzitter, Jong RES
Evert den Boer, Voorzitter, Netbeheer Nederland en CEO, Enexis Groep
Peer de Rijk, Senior Inhoudelijk Medewerker Energie, Milieudefensie
Liesbeth van Tongeren, Wethouder, Gemeente Den Haag

11.05
Koffiepauze
11.55 – 14.45
Verdiepingssessies Wind op Land en Wind op Zee
Verdiepingssessies: Wind op Land

Bij Wind op Land ligt de focus op oplossingen en kansen. Tijdens rondetafelsessies presenteren de tafelleiders hun voorbeelden uit de praktijk. Waarbij uiteraard de uitdagingen aan bod komen, maar vooral de manieren waarop windprojecten op land wél succesvol opgezet kunnen worden. Je gaat samen met je collega’s in gesprek om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Verdiepingssessies: Wind op zee

“Meer”, “sneller”, “groter” en “verder” zijn termen die aan de orde van de dag zijn voor Wind op Zee. Maar hoe past dat in het totale plaatje? En vooral: hoe bouwen we aan een systeem waarin het aanbod van duurzame elektronen en moleculen optimaal aansluit bij de vraag. Dit zijn vraagstukken waarbij publiek-private en cross-sectorale samenwerking essentieel zijn. Maar ook thema’s zoals tendersystematiek en de uitrol na 2030, en natuur-inclusief bouwen en meervoudig ruimtegebruik zijn actueler dan ooit. In de workshops Wind op Zee geven experts uit de sector hun visie op de huidige stand van zaken en de randvoorwaarden voor verdere versterking van de sector.

Programma Wind op Land
11.55
Van uitdaging naar succes: de kracht van samenwerking en participatie

Ervaringen en aansprekende praktijkvoorbeelden uit eerste hand waaruit de kracht van samenwerking en participatie blijkt, zoals het grootste Nederlandse windpark op land (Windplan Groen), het grootste windpark op een meer (Windpark Fryslân), en daarnaast kleinere zon- en windprojecten en projecten met systeemintegratie.

Allard van der Steege, Director Development, Ventolines
Ardaan Walvis, Developer and Wind specialist, Ventolines

12.15
Windenergie van de toekomst met cable pooling en energy hubs

Cable pooling creëert nieuwe mogelijkheden om bestaande windparken uit te breiden en nieuwe projecten te ontwikkelen. In tijden van krapte op het elektriciteitsnet, ontstaan nieuwe kansen voor windparken. De directe koppelingen tussen zonne- en windprojecten leggen ook de basis voor energy hubs, die een slimme combinatie maken tussen opwek, opslag en gebruik van lokale energie. Firan vertelt over de mogelijkheden en succesfactoren van decentrale netaansluitingen voor ontwikkelaars en eigenaren van windparken op land.

 • Hoe verwaard je de aansluiting van je bestaande windpark, zonder zorgen?
 • Hoe ontwikkel je nieuwe windparken in congestiegebieden m.b.v. cable pooling en energy hubs?
 • Hoe ziet het energiepark van de toekomst er uit?

Haike van de Vegte, Business Manager, Firan

12.35
Hoe past windenergie in een levend landschap?
 • De Community of Practice (CoP) Windenergie en Landschapskwaliteit werkte tot voorjaar 2021 aan een analyse en aan een visie
 • Aanleiding was de constatering dat windturbines in het landschap weliswaar veel emoties oproepen maar dat het effect van turbines op de beleving van het landschap nauwelijks wordt besproken. De taal ontbreekt
 • Dit draagt bij aan ongelukkige keuzes die soms een averechts effect hebben. Bijvoorbeeld de neiging om turbines te ‘verkleinen’
 • De CoP presenteert 10 kwaliteitsregels voor de ontwikkeling van windlandschappen met kwaliteit

Frank Stroeken, Landschapsarchitect, Wing


12.55


Lunch

14.05
Ronde tafel sessies – ronde 1

Er zijn twee rondes voor de ronde tafel sessies, dus je kunt twee keer een keuze maken.

A. Hoe geef je participatie nu echt vorm en zorg je daarmee voor draagvlak?

Het NPBO organiseert in een vroeg stadium (beleid) processen van burgerparticipatie (Burgerforum gemeente SWF en RES Foodvalley) en de NLVOW ondersteunt omwonenden door het opzetten van Klankbordgroepen en omgevingsraden voor het betrekken van de omgeving in het proces. Dit betrekken van de ongeorganiseerde groep burgers die we direct omwonenden noemen, is zeker niet gemakkelijk en vraagt maatwerk voor elke situatie. In grote lijnen zijn de mogelijkheden/vormen wel te positioneren: Burgerberaad, Burgerforum, Klankbordgroep, Omgevingsraad. Deze vormen hebben allemaal als kern: we doen het samen. We gaan met elkaar in gesprek over.

 • Deelname directe omgeving in financiële participatie vereist enige mate van draagvlak en dat vereist eerst goede procesparticipatie van die omgeving
 • Wanneer en hoe de procesparticipatie te organiseren, wat is er mogelijk. Enkele voorbeelden
 • Is er ruimte voor de “tegen denkers” (actiegroepen) in het procesparticipatie traject? Hoe en wat is dan hun rol/positie?
 • En: Heeft het wel zin? “ze blijven toch tegen”.

Rob Rietveld, Directeur, NPBO en NLVOW


B. De rol van de provincie
 • Het provinciale inpassingsplan (PIP): vloek of zegen?
 • Hoe kan de provincie de energietransitie versnellen?
 • Regie op integrale belangen: is de provincie de aangewezen bestuurslaag?

Eric Veltink, Procesmanager Windenergie, Provincie Gelderland


C. Windpark Brielse Maasdijk
 • Hoe gaan we in Nissewaard om met de normstelling voor geluid en slagschaduw gelet op de uitspraak van de Raad van State van 30/6 jl
 • De wijze van intensieve participatie in Nissewaard: introductie van Bewonersplatform en Omgevingsadviesraad
 • Op welke wijze beïnvloedt de inspanningsverplichting in het te behalen opgesteld windvermogen (MW’s) de regionale RES-opgave in te behalen productie (in MWh’s)

Michel Simons, Projectleider, Windpark Brielse Maasdijk


D. Windpark Bovenwind
 • Het succes van een coöperatief windpark
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Samenwerking; win-win voor iedereen

Hennie Luten, Communicatie en Participatie, Windpark Bovenwind, Communicatie Adviseur, RES West-Overijssel, Bestuurder Projecten Coöperatie Steenergie


E. Windpark Lorentz: Harderwijk gaat voor de wind
 • Een gemeente als ontwikkelaar / investeerder
 • Het belang van draagvlak
 • Duurzaamheidsfonds

Leon Pulles, Projectleider, Windpark Lorentz


F. Hoe houden we tempo in de realisatie van windparken?
 • Wat zijn de grootste ‘vertragers’ voor de realisatie van windparken?
 • Sturen op resultaat binnen ‘vrijblijvend’ (RES) beleid: hoe doen we dat?
 • 3 tips over hoe we het vanaf morgen anders kunnen doen

Duco van Dijk, Senior Adviseur, Bosch & van Rijn
Saskia Moolhuijzen, Directeur, Bosch & van Rijn


G. Hoe kunnen we financiële prikkels bevorderen om participatie en draagvlak te vergroten?
 • Lokale energie-coöperatie
 • Socialisatie grondvergoeding
 • Gebiedsfonds

Florian Verhaak, Consultant Renewables Projects, DNV GL


H. Feiten en fabels over laagfrequent en infrageluid”
 • Laagfrequent geluid is een belangrijk bestanddeel van windturbinegeluid
 • Laagfrequent geluid is onderdeel van ‘gewoon’ geluid en heeft dezelfde effecten op mensen
 • Het ritmische geluid van windturbines lever een typische ‘handtekening’ in het gebied van infrageluid
 • Het infrageluid van windturbines is echter onhoorbaar en heeft geen schadelijk effect op mensen
 • Heel laagfrequent geluid van hoge sterkte kan wel indirect effect hebben als bijvoorbeeld ramen gaan meetrillen

Frits van den Berg, Adviseur Omgevingsgeluid


I. De kracht van de energiecoöperatie
 • 50% lokaal eigendom
 • Financiering van coöperatieve projecten
 • De stad versus het dorp

Cilou Bertin, Coördinator Fondsen en Projectontwikkeling, EnergieSamen    


5 minuten zaalwissel

14.40
Ronde tafelsessies – Ronde 2
Programma Wind op Zee

Er zijn twee rondes voor de ronde tafel sessies, dus je kunt twee keer een keuze maken.

11.55
Wind workshops ronde 1
Windworkshop 1: Wind meets Water
 • EU-SCORES project realiseert eerste multi-source offshore energy park demonstrators wereldwijd
 • De combinaties van offshore wind met floating solar en golfenergie verhogen de energie opbrengst per vierkante km en dragen bij aan leveringszekerheid van het net
 • Gecombineerde aanpak levert niet alleen voordelen in ruimtegebruik, maar heeft ook een positieve impact op de business case

Benjamin Lehner, Project Portfolio Manager Dutch Marine Energy Centre (DMEC)


Windworkshop 2: Grootschalige waterstofproductie op zee: waarom, wanneer en hoe komen we daar?

Zonder waterstof van zee halen we onze CO2 reductie niet

 • Wat doen onze oosterburen?
 • Is Nederland geschikt(er)?
 • Welke stappen moeten we nu zetten voor 10 GW aan offshore waterstofproductie in 2040?

Bart Alexander Oberink, Head of Region Offshore Wind Central Europe, RWE
Pieter de Jong, Senior Business Development Manager Power to X, RWE


5 minuten zaalwissel

12.30
Wind Workshops ronde 2
Windworkshop 3: Nieuwe marktregels voor net op zee
 • Marktregels bepalen marktinkomsten
 • Voor- en nadelen van aparte biedzones
 • Is de EU regel, dat 70% capaciteit beschikbaar moet zijn voor grensoverschrijdende handel, toepasbaar voor een net op zee?

Paul Giesbertz, Programmamanager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie, Energie-Nederland
Laurens de Vries, Universitair Hoofddocent, TU Delft
Bryan Brard, Adviseur North Sea Wind Power Hub, TenneT


Windworkshop 4: All electric van Nederlandse bodem – het kan in 2050

In alle scenariostudies wordt op dit moment gerekend met import van (fossiele) energie uit het buitenland. In een nieuw ontwikkeld scenario laten wij zien dat het echter ook zonder kan in 2050, met behoud van welvaart. Tijdens deze workshop lichten we het scenario toe en gaan we in gesprek over de wenselijkheid van dit scenario.

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA
Niels Blaauwbroek, Sector Expert Grid Infrastructure, NWEA


13.00


Lunch

14.10
Wind Workshops ronde 3
Windworkshop 5: The role of Energy Islands in the future offshore energy transmission system
 • Energy islands from total energy system perspective and how the transmission system look like.
 • Overarching challenges required for enabling large scale offshore development
 • How the Energy Island fit into the wind business case

Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D Portfolio Coördinator en Projectmanager Wind Energy System Integration, TNO


Windworkshop 6: De Rijke Noordzee

Eline van Onselen, Marien Ecoloog, Stichting de Noordzee


5 minuten zaalwissel


14.45
Wind Workshops ronde 4
Windworkshop 7: wind verbindt; de brug tussen onderwijs en de offshore wind industrie

Suuz Kamper, KustCoalitie
Nico Persoon, Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan


Windworkshop 8: Nieuwe Energiehaven (voor offshore wind) bij IJmuiden – Amsterdam
 • Het ontstaan van de Energiehaven
 • De betrokken partners en huidige ontwikkelingen
 • Toekomstvisie

Allard Klinkers, Commercial Manager Offshore & Logistics, Port of Amsterdam
Peter van de Meerakker, Directeur, Zeehaven IJmuiden

NextGen Wind Energy: Innovation and future

In NextGen Wind Energy stap je letterlijk de toekomst in. Wind op Land en Wind op Zee innovaties van de toekomst presenteren zich.

In de Startup Zone ben je omringd door innovaties uit de windindustrie. Van slimme software tot perfectionering van onderhoud. Jonge ondernemers zijn op zoek naar partners of launching customers.

In de netwerkhoek ontmoet je mensen die samen willen werken aan bijvoorbeeld systeemintegratie of multi-use.

11.55

Welkom door Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee

12.00
KEYNOTE SPEECH

Met Mads Krogh van Danish Energy Islands kijken we naar integrale energy hubs op zee, een futuristisch plan dat Denemarken uit gaat voeren. Mads geeft zijn visie op de toekomst.

12.40

Vijf sterke startups praten na de pauze over de toekomst van de windindustrie. Zij geven hun visie over wat ons te wachten staat en wat de sector volgens hen nodig heeft.

Je hoort de volgende startups:
Arnoud Kamerbeek, CEO, Jungle
Jan Willem Langeraar, Business Development, HYGRO
Eelko May, Technical Director, LiftWerx
Joep Breuer, CTO, Kitepower
Bram van den Boom, Co-founder, TechBinder

14.10
ACTIVITEITEN IN DE ZAAL
14.40
NEXTGEN COLLEGE TOUR

Martin Weissmann interviewt Jan van de Tempel, CEO en Founder van Ampelmann. Hij deelt zijn ervaringen met het opzetten van een succesvol bedrijf, maar kijkt vooral naar wat de wind industrie nodig heeft voor een mooie toekomst. Uiteraard heb jij ook de mogelijkheid om je vragen te stellen!

15.15
Afsluiting
15.15
Koffiepauze
15.55
KEYNOTE INTERVIEW

Het Klimaatakkoord in Nederland; what’s next?

 • Een groen economisch herstel; wat betekent dit voor onze doelstellingen?
 • Wat is de bijdrage van windenergie, op zee én op land aan de doelstellingen?
 • Hoe vertalen we het Klimaatakkoord naar regio en gemeente?
 • Vraag en aanbod; een flexibel energiesysteem

Ed Nijpels, Voorzitter, Raadslid, SER en Voorzitter, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
Kees-Jan Rameau, Lid Raad van Bestuur, Eneco

16.20
KEYNOTE SPEECH

Een duurzame toekomst; alle hens aan dek!

 • De transitie naar duurzaam; hoe komen we daar?
 • De rol van windenergie
 • Samenwerking is key; samen komen we verder
 • Een rechtvaardige en inclusieve transitie

Helga van Leur, Ambassadeur Weer, Klimaat, Duurzaamheid & Gedrag

16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Powered by: 

17.30
[Optioneel] Netwerk BBQ op het strand van Scheveningen